ศึกษาพลังงานธรรมชาติที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในระบบปิด เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์พิชชา พรหมพันธุ์, พิชามญชุ์ บุญเสม, พิชามญชุ์ อรุณรัตนไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติกา ศรีคำไทย, วัชราพร ฟองจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาพลังงานธรรมชาติที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ใน ระบบปิด เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตถุงห่อผลไม้ที่อาศัยพลังจากธรรมชาติในการเพิ่ม ประสิทธิภาพของถุงห่อโดยที่ถุงห่อต้องมีสมบัติคือ ถุงเมื่อเปียกน้ําไม่ขาด สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ภายในถุง เมื่อนําไปใช้ห่อผลไม้จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพดีได้ผลผลิตในระยะเวลาสั้นเมื่อเทียบกับถุงทั่วไป เป็นการลด ปริมาณขยะจากกระดาษและกระดองปลาหมึกสามารถย่อยสลายได้ราคาต้นทุนการผลิตต่ําคณะผู้จัดทําได้ทํา การ ทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของวัสดุสําหรับทําถุงและสารธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพของถุงห่อผลไม้ พบว่าถุง ห่อผลไม้จากกระดาษห่อกระดาษ A4 และทาด้วยสารละลายเจลลาติน เมื่อนําไปห่อผลฝรั่ง ได้ผลฝรั่งที่มีผิวเรียบ สี เขียวอ่อนและขรุขระบางจุดมีสีน้ําตาล ภายในถุงมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 64.66 อุณหภูมิภายในถุง เท่ากับ 33.2 องศาเซลเซียส ถุงดูดซับน้ําได้ช้า การทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนของสารธรรมชาติสําหรับเพิ่ม ประสิทธิภาพของถุงห่อผลไม้ พบว่าถุงที่ทาด้วยสารละลายเจลลาตินต่อกาวแป้งเปียกด้วยอัตราส่วน 2:1 โดยมวล เป็นถุงห่อเมื่อเปียกน้ําไม่ขาดหลังจากแห้งจะเป็นเงาเหมือนเดิม เมื่อถูกน้ําฝนติดต่อกันด้านในถุงไม่เปียก ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 63 อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 33.5 องศาเซลเซียส ผลฝรั่งมีผิวเรียบสีเขียวอ่อนมีจุดสี น้ําตาลบางจุดการทดลองที่3 ศึกษาชนิดของวัสดุที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่ออุณหภูมิและ ความชื้นสัมพัทธ์ภายในถุงห่อผลไม้ พบว่าภายในถุงที่มีแผ่นกระดองปลาหมึก มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับร้อย ละ 59.66 อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 30.81 องศาเซลเซียส ได้ผลฝรั่งมีสีเขียวอ่อนไม่มีจุดสีน้ําตาล ลูกใหญ่ รสหวาน กว่า เมื่อเทียบกับการห่อด้วยถุงพลาสติกที่ห่อกิ่งเดียวกัน การทดลองที่ 4 ศึกษาชนิดสารสกัดจากธรรมชาติสําหรับ ป้องกันแมลงและเชื้อราบนถุงห่อ และขนาดของถุงห่อที่มีประสิทธิภาพ จากทดลองพบว่า สารสกัดจากใบข่าผสม สารสกัดจากรังหมาร่าร้างอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร และขนาดของถุงที่เหมาะสมคือ 18×30 ตารางเซนติเมตร ภายในถุงมีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 58.66 อุณหภูมิภายในถุง 30.16 องศาเซลเซียส ผลไม้ที่ได้มีสีเขียวอ่อน ลูก ใหญ่ไม่มีแมลงมากัดถุงและถุงไม่มีเชื้อราเมื่อถูกน้ําฝน การทดลองที่5เปรียบเทียบสมบัติของถุงห่อผลไม้จากพลัง ธรรมชาติกับถุงที่ชาวสวนนิยมใช้ พบว่าได้ผลไม้ที่มีคุณภาพและมีวิตามินซีสูงกว่าถุงที่ชาวสวนนิยมใช้