ศึกษาวิธีการลดปริมาณน้ำมันเครื่องยนต์เก่าและสารพิษปนเปื้อนในดินด้วยวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร ก้อนชัยภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉันทนา บุญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เชื้อเพลิงจากดินที่ผ่านการบำบัดด้วยวัสดุธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการลดมลพิษทางดิน เนื่องจากมีการเทน้ำมันเครื่องเก่าลงบนพื้นดินจึงส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในดิน คณะผู้จัดทำจึงบำบัดด้วยวัสดุธรรมชาติ และนำดินที่ผ่านการบำบัดมาทดสอบสมบัติของดินแล้วนำมาเป็นเชื้อเพลิง โดยทำการศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่สามารถดูดซับน้ำมันเก่าที่ผ่านการใช้งานจากเครื่องยนต์ พบว่า เส้นใยจากชานอ้อยสามารถดูดซับน้ำมันเก่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 กรัม และเส้นใยจากต้นกล้วยสามารถดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ยเท่ากับ 5.19 กรัมซึ่งใกล้เคียงกัน ศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยชานอ้อยต่อเส้นใยจากต้นกล้วยที่เหมาะสม ต่อการดูดซับน้ำมันเก่า คือ 3:2โดยมวล สามารถดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ย9.08 กรัม ศึกษาชนิดตัวประสานเส้นใยพืชต่อการทำแผ่นดูดซับ พบว่า สารละลายเจลาติน ผสมกาวแป้งเปียก อัตราส่วน 1:1โดยมวล แผ่นดูดซับจะไม่งอและแยกออกจากกัน สามารถดูดซับน้ำมันเฉลี่ยได้ 9.57 กรัม เพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับน้ำมันด้วยกรดอินทรีย์ จากการทดลองพบว่า น้ำมะกรูด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันโดยดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ยเท่ากับ 10.35 กรัม ศึกษาชนิดของสารธรรมชาติที่สามารถลดกลิ่นเหม็นของน้ำมันเก่า พบว่า ขมิ้นชันสดสามารถดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ย 11.14 กรัม และใบรางจืดสามารถดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ย 10.89 กรัม และสามารถลดกลิ่นศึกษาวิธีการบำบัด ดินที่มีน้ำมันเครื่องเก่าผสมจากการทดลองพบว่า วิธีการบำบัดดินที่มีน้ำมันเครื่องเก่าผสม ควรขึ้นรูปวัสดุธรรมชาติ ให้เป็นแผ่นซึ่งมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันเฉลี่ยเท่ากับ 22.25 กรัม ในระยะเวลา 1 วัน หลังจากนั้นตรวจสอบสมบัติหลังการบำบัด พบว่า มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดินที่ไม่มีน้ำมันเครื่องเก่าปนเปื้อน