การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองน้ำจาก Diatomaceous earth

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติธร ประสบวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการนำดินเบา ซึ่งเป็นสินแร่ที่พบมากในจังหวัดลำปาง และมีคุณสมบัติเฉพาะที่ สามารถใช้เป็นตัวดูดซับมาใช้รวมกับผงคาร์บอนโดยใช้ตัวประสานที่หาได้ทั่วไปคือแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าเพื่อขึ้นรูปเป็นไส้กรองน้ำโดยศึกษาอัตราส่วนของดินเบาและผงคาร์บอนที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนัก 4 ชนิดคือ แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี