บ่อเลี้ยงหอยขมโดยระบบIOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยพร ประสพมั่น, ชยุตม์ ขอดเมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนนั้นมีหลายขั้นตอน เช่น การเตรียมบ่อปูนสำหรับเลี้ยงหอยขม โดยการกำจัดเชื้อโรค หลังจากนั้นต้องเตรียมสภาพแวดล้อมภายในบ่อปูน เช่น การนำดินโคลนตมหรือดินร่วนปนทรายผสมกับน้ำลงในบ่อ ใส่พืชน้ำชนิดต่างๆ และใส่น้ำหมักชีวภาพควรใส่เตรียมก่อนปล่อยหอยขมลง ขั้นต่อไปจึงนำหอยขมปล่อยลงไปในบ่อ ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าดูแลในระหว่างการเจริญเติบโตของหอยขมโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวหอยขมได้ แต่ในระหว่างช่วงที่หอยขมเจริญเติบโตนั้น จะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยขม ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ค่าความเป็นกรด-เบส อุณหภูมิ ค่าการนำไฟฟ้า และความขุ่นของน้ำที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น ก่อนการเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนนั้น ต้องมีการเตรียมพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และในช่วงที่หอยขมเจริญเติบโตนั้นเกษตรกรต้องเผชิญกับปัจจัยที่ไม่สามารถรับมือได้โดยตรง ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการที่จะนำระบบ IOT มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงหอยขมโดยการนำเซนเซอร์ต่างๆมาควบคุมน้ำในบ่อเลี้ยงหอยขมผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อที่เกษตรจะสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวและดูแลบ่อเลี้ยงหอยขมได้สะดวกยิ่งขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบระบบ IOT ที่สามารถควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของหอยขม เเละเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบ่อที่ใช้ระบบ IOT กับ บ่อธรรมดาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหอยขม