ประสิทธิภาพของการกำจัดไอออนโลหะหนักของ ตะกั่ว(Pb) สังกะสี(Zn) ออกจากน้ำเสียโดยวิธีการดูดซับด้วยถ่านกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติพัฒน์ ด้วงคำจันทร์, นวพันธ์ ลำพุทธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี่เป็นการศึกษากระบวนการทำถ่านจากกกากกาแฟและเพิ่มประสิทธิภาพของถ่านจากกกากกาแฟ เพื่อกำจัดไอออนโลหะหนักของ ตะกั่ว(Pb) สังกะสี(Zn) ออกจากน้ำเสีย