เครื่องวัดความขุ่นน้ำประปราอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ สะสีสังข์, ลักษมี นางาม, วรนิษฐา มะธิปิไข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา ศรีสะอาด, ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องวัดความขุ่นน้ำประปาอัจฉริยะ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องวัดความขุ่นของน้ำที่ใช้หลักการเปลี่ยนปริมาณแสงไปเป็นปริมาณทางไฟฟ้า 2) เพื่อตรวจวัด ทดสอบ คุณภาพน้ำขุ่นที่ออกจากประปาหมู่บ้าน 3) เพื่อทดสอบระบบการแจ้งเตือนคุณภาพน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

โครงงานนี้ทำการศึกษาและสร้างเครื่องความขุ่นของน้ำที่ใช้หลักการเปลี่ยนปริมาณแสงไปเป็นปริมาณทางไฟฟ้า โดยการวัดค่าความขุ่นของน้ำนั้นใช้หลักการ Photometor คือ เป็นการวัดความเข้มข้นของแสง นำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาค่าความขุ่นของน้ำ โดยให้แสงเดินทางผ่านน้ำเพื่อวัดความเข้มข้นของแสงที่เหลือด้วยเซนเซอร์ TEMT 6000 เป็นตัววัดความเข้มของแสงที่เหลือ จากนั้นก็แบ่งของความเข้มแสงเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0-5 ระดับ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ในช่วงระดับ 0-1 เป็นช่วงที่เรียกว่า ใส ในช่วงระดับ 2-3 เป็นช่วงที่เรียกว่า ค่อนข้างขุ่น ในช่วงระดับ 4-5 เป็นช่วงที่เรียกว่า ขุ่น ขั้นตอนการทำงานของเครื่องคือ เครื่องวัดน้ำขุ่นจะวัดค่าความเข้มข้นของแสงค่าที่วัดได้จะถูกนำไปเทียบว่าอยู่ระดับใด เมื่อได้ระดับของน้ำแล้วก็จะแจ้งไปยังสมาร์ทโฟน

ผลการศึกษา (อยู่ในช่วงการเก็บข้อมูล)