เครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาดา พลอยงาม, พัฒนานันท์ มานุจำ, เกศกนก กอชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, รัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาเครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะในการลดปริมาณขยะในโรงเรียน เพื่อศึกษารายได้ที่ได้จากการทิ้งขยะในถังขยะอัจฉริยะใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจเครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ โดยผู้จัดทำคาดว่าจะได้รับเครื่องต้นแบบนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะได้มากขึ้น เครื่องต้นแบบที่สามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมรองรับขยะได้ทุกประเภทและการมีรายได้จากการทิ้งขยะลงในถังขยะอัจฉริยะใช้พลังงานแสงอาทิตย์