เครื่องให้อาหารปลา 3 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสาศิริ ยาเป็ง, กัญญาณี โสดาจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล แสงทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องให้อาหารปลา 3 in 1 มีจุดประสงค์เพื่อ

  1. ประดิษฐ์เครื่อง ให้อาหารปลา 3 in 1

  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหยดของน้ำ กับคาบของการให้อาหาร

  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของรูฝาขวดกับระยะเวลาในการให้อาหารและปริมาณอาหาร ที่ให้แต่ละครั้ง

  4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่อจ่ายอาหารกับมวลและความยาวของปลา 5) สอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเครื่องให้อาหารปลา 3 in 1

การศึกษาเริ่มตั้งแต่การวางแผน การศึกษาเอกสาร การออกแบบ การประดิษฐ์ การทดสอบ และการเผยแพร่ การทดสอบเริ่มจาก

1)การกำหนดอัตราการหยดของน้ำที่แตกต่างกัน แล้ววัดคาบของการให้อาหาร

2)กำหนดขนาดของรูฝาขวดพลาสติกที่แตกต่างกัน แล้ววัดระยะเวลาในการให้อาหารและปริมาณอาหารที่ให้แต่ละครั้ง

3)ให้อาหารปลาดุกจำนวนสองบ่อด้วยเครื่องให้อาหารปลา 3 in 1 ที่มีท่อจ่ายอาหารต่างกันโดยบ่อ ที่ 1 ใช้ท่อจ่ายอาหาร 1 รู และบ่อที่ 2 ใช้ท่อจ่ายอาหารหลายรู แล้ววัดมวลและความยาวของปลา

4)นำเครื่องให้อาหารปลา 3 in 1 ที่มีท่อจ่ายอาหารหลายรูไปให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในเขตอำเภอโนนนารายณ์ ทดลองใช้งาน แล้วสอบถามความพึงพอใจ

5)สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย