สารเคลือบกันน้ำและแบคทีเรียบริเวณฝารองนั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกฤต เกื้อสกุล, สรวิชญ์ อ่อนรู้ที่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาปีละหลายสิบล้านคนต่อปี และแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวหรืออาคารบ้านเรือนต่างๆก็จำเป็นที่จะมีห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งรอบรับการใช้งานของผู้ใช้จากหลายๆสถานที่ ซึ่งการใช้สิ่งเดียวร่วมกันหลายๆคนก็อาจะเป็นตัวก่อกำเนิดเชื้อโรคได้ ยกตัวอย่างเช่นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อโรคอยู่ใกล้ตัวมนุษย์อันตรายเพียงใด เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อในทางหนึ่ง คณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์สารเคลือบกันน้ำและแบคทีเรียบริเวณฝารองนั่ง โดยคุณสมบัติด้านการกันน้ำจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในเรื่องของความสะดวกสบายขณะการใช้งาน คือจะช่วยให้ฝารองนั่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำและป้องกันน้ำที่จะเกาะ คุณสมบัติในการกันเแบคทีเรียก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของโรคติดต่อหรือแบคทีเรียต่างๆเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นของผู้ใช้ โดยมีวิธีการทำคือ การนำ Epoxy Resin ผสมเข้ากับ Silvernano ในอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยจะได้มาจากการศึกษา เปรียบเทียบหาเชื้อแบคทีเรียหลังจากการเคลือบ และประสิทธิภาพที่ส่งผลค่อการใช้ด้านอื่นๆ ส่วนการทดสอบ ทำโดยการใช้ ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม โดยน้ำยาSI-2 เพื่อหาสูตรอัตตราส่วนที่เกิดแบคทีเรียน้อยที่สุด เมื่อผ่านไประยะเวลาที่เท่ากัน