สารสกัดไคโตซานที่สามารถยับยั้งโรคใบจุดดำในกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ ลูกตั้น, ตนุภัทร พระคุณเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันธิชา เกตุแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดอกกุหลาบ (Rosa hybrida.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ปลูกกระจายตามภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศและทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีการปลูกกุหลาบในหลายพื้นที่ แต่พบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ เนื่องจากขาดกุหลาบสายพันธุ์ดี รวมทั้งมีปัญหาการระบาคของโรคและแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคใบจุดดำ อาจทำให้คุณภาพของดอกกุหลาบตกต่ำลงได้มาก

ดอกกุหลาบเป็นดอกที่แสดงหรือสื่อถึงความรักที่มอบให้แก่หญิงสาวหรือคนที่เรารัก หรือสามารถเอาไปจัดงานนิทรรศการต่างๆได้ ดังนั้นดอกกุหลาบจะต้องเป็นดอกที่มีความสดหรือสวยงามอยู่ตลอดเวลา แต่มีโรคชนิดหนึ่งที่เกิดในดอกกุหลาบเป็นประจำโรคคือใบจุดด่างดำ ซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อ Marssonina rosae เชื้อราชนิดนี้เป็นเชื้อราที่สามารถยับยั้งได้ด้วยหลายวิธี เช่น การพัฒนาดอกกุหลาบต้านทานต่อโรคใบจุดดำจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดมลพิษจากการใช้สารเคมี และลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค หรือใช้วิธีพ่นสารเคมีจึงทำให้เกิดปัญหาการดื้อยาของเชื้อสาเหตุ อีกทั้งเป็นมลพิษต่อเกษตรกรบริเวณนั้นๆ

ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงศึกษาคิดค้นหาวิธีที่สามารถหยุดโรคจุดดำได้จริงๆ จึงพบว่าไคโทซานสามารถยับยั้งเชื่อรา Marssonina rosae ชนิดนี้ได้เลยนำเปลือกกุ้งมาสกัดสารไคโทซานเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา Marssonina rosae ที่ก่อให้เกิดโรคจุดดำและเป็นวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อพืชและเกษตรกรในบริเวณนั้นๆ

เพื่อศึกษาการสกัดสารไคโทซานที่ได้จากเปลือกกุ้ง เพื่อนำมาใช้ในการยับยั้งหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา Marssonina rosae ที่ก่อให้เกิดโรคจุดดำในบริเวณทุกส่วนของดอกกุหลาบ