ผลของปุ๋ยคอกชีวภาพในสภาวะดินเค็มต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวกข 41 และข้าวกข 49

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวิมล พนมชัยชยวัฒน์, นิติธร เจริญฤทธิ์, ภูริชญา พนมมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออดีต อาชีพชาวนาก็ยังเป็นอาชีพที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติอยู่ การที่จะปลูกข้าวให้โดยไร้อุปสรรคไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาต้องเผชิญทั้งศัตรูพืช และโรคพืช หรือแม้แต่ดินที่ไม่เอื้ออำนวย ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดว่า หากสามารถปลูกข้าวได้ในดินที่ไม่เอื้ออำนวย โดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากทางคณะผู้จัดทำ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยปุ๋ยคอกนั้น เป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ ที่หาได้ไม่ยาก และมีต้นทุนต่ำ ทำให้สามารถซื้อได้โดยไม่ยากเย็นนัก จึงทำให้ชาวนาสามารถหามาใช้ได้ไม่ยาก ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการปรับสภาวะดิน จึงทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทั้งผู้บริโภค และตัวชาวนาเอง เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ