ผลของสนามแม่เหล็กที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของเมล่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิชา พงษ์สันติ, พิชญา ยศถา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, วาสนา แย้มเสาธง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน การทำเกษตรกรรมเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แต่ก็ยังพบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น เมล่อน ที่เป็นที่นิยมในทุกฤดูกาล แต่ออกผลผลิตได้ดีในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น เพราะต้องอาศัยสภาพแวดล้อม อากาศ และปัจจัย

หลายๆ อย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโต งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผลของสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของเมล่อน โดยใช้การสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดโซลินอยด์ ใช้ท่อเหล็กกลมที่มี

ค่าความซึมซาบได้ 5.56 x 10 ^ −4 H/m เป็นแกนเหล็กโซลินอยด์ ใช้อะแดปเตอร์ขนาด 12 V 1 A เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้เกิดความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดย ใช้วงจรปรับกระแสตรง ให้มีขนาดของกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1 A โดยใช้ ขนาดสนามแม่เหล็ก

ในสภาวะที่แตกต่างกัน คือ 0.4 T, 0.8 T และ 1.6 T โดยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ท่อเหล็กกลมเป็นแกนเหล็กโซลินอยด์ และจะทำการพันขดลวดทองแดงเข้ากับท่อเหล็กกลมตามการคำนวณค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก จากนั้น ต่อปลายสายขดลวด

เข้ากับขั้วต่อของอะแดปเตอร์ และจะประยุกต์แผนวงจรเปิด – ปิดกระแสไฟฟ้า โดยการทำปลั๊กเสียบ พร้อมคัตเอาท์ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละชุดการทดลองในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จะได้ชุดขดลวดโซลินอยด์ และแผงวงจรไฟฟ้า ความเข้มของสนามแม่เหล็ก

ในขดลวดโซลินอยด์ จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวด และประมาณของกระแสไฟฟ้า ได้ดังสมการ B = μnI จากสมการ สามารถหาจำนวนรอบการพันแกนเหล็กโซลินอยด์ได้ ดังนี้ n = B/μI การออกแบบการทดลองค่าพลังงานสนามแม่เหล็กขนาด 0.4 T, 0.8T และ1.6 T จะทำการพันขดลวดทองแดงทั้งหมด 719 รอบ, 1,439 รอบ และ 2,878 รอบ ตามลำดับ การออกแบบระบบน้ำในการเพาะปลูก โดยโครงงานนี้ จะใช้ระบบน้ำหยด โดยนำต้นเมล่อนที่มีการเจริญเติบโตที่เท่ากันมาปลูก โดยแยกตามแต่ละชุดการทดลอง ขณะระยะเจริญเติบโตต่างๆ จะมีการควบคุมปริมาณน้ำ และปริมาณปุ๋ย การทดสอบสนามแม่เหล็กกับการงอกของเมล็ดเมล่อน โดยจะทำการเพาะเมล็ดเมล่อน โดยวิธีการ Top of paper โดยให้สนามแม่เหล็กแบบถาวร โดยจะต่อสนามแม่เหล็กเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้สนามแม่เหล็กทำงานตลอดเวลา โดยนำเมล็ดเมล่อนไปวางไว้ในบริเวณเดียวกับสนามแม่เหล็ก ตามแต่ละชุดการทดลอง เมื่อเมล็ดเมล่อนเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า จะนำต้นกล้าเมล่อนที่มีอายุการเจริญเติบโตที่เท่ากันมาจัดเป็นกลุ่ม

กลุ่มละ 5 ต้น ตามแต่ละชุดการทดลองไปวางไว้บริเวณเดียวกัน โดยจะให้สนามแม่เหล็กผ่านระบบน้ำหยดไปตามแต่ละชุดการทดลอง และจะทำการเก็บข้อมูลในการคำนวณตัวชี้วัดการเจริญเติบโตต่างๆ โดย วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อศึกษาความเข้ม

สนามแม่เหล็กต่ออัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตเมล่อน และเพื่อทดสอบความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของเมล่อน