ผงจากเปลือกผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาดา อ่ำทรัพย์, ไอยาวีร์ วัฒนกูล, ตรีญารัตน์ วงศ์บุศยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา จันทรัตน์, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีขยะอินทรีย์มากถึง 27.37 ล้านตันต่อปี เป็นขยะที่เป็นปัญหามากที่สุดเนื่องจากมีกาย่อยสลายที่ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นมลพิษทางอากาศ จากปัญหาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเปลือกผลไม้มาทำเป็นผงแป้งที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีเพราะแป้งส่วนใหญ่ทำมาจากข้าวสาลีซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้นทุกๆปีประมาณ 2 หมื่นล้านบาทต่อปี แป้งสาลีนำเข้ามีคุณสมบัติพิเศษคือมีโปรตีนกลูเตนซึ่งทำให้แป้งมีความยืดหยุ่น ปัจจุบันมีผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีนำเข้าแล้วเกิดอาการแพ้โปรตีนชนิดนี้ จึงมีการศึกษาว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอะไรบ้างที่นำมาทดแทนแป้งสาลีได้ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า และใยอาหาร จากนั้นทำการผลิตผงจากเปลือกทุเรียน เปลือกกล้วย เปลือกมะม่วงโดยการนำไปอบจนแห้งแล้วนำมาปั่นในเครื่องปั้นแล้วร่อนผ่านตะแกรงจนได้เป็นผงละเอียด