การสร้างโปรแกรมเพื่อแยกแยะลักษณะทางกายภาพของวัตถุจากเสียงเคาะ เพื่อประโยชน์ในการวัดความสุกของทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรทัศน์ จันทระ, จักรมณฑ์ มากจันทร์, ชญานนท์ ไชยานุกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมโดยใช้ Machine Learning แยกแยะความสุกของทุเรียนโดยฟังจากเสียงเคาะ ผู้วิจัยบันทึกเสียงเคาะทุเรียน จํานวน 8 ลูก โดยเคาะเก็บข้อมูลทุกๆ 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 5 วัน โดยแต่ละลูกจะมี Sample ละ30วินาทที และนําข้อมูลของทุเรียนแต่ละลูก แบ่งเป็นชุด train และชุด test และนําชุด train ไปสร้างโมเดลวิเคราะห์ความสามารถในการแยกแยะเสียงเคาะ และตรวจสอบความสามารถของโมเดลโดยใช้ข้อมูลของชุด test ผลการใช้ชุด test โดยได้ลองtrainซ้ําจนเริ่มคงที่ที่accuracy60%ดังนั้นโปรแกรมแยกความสุกของทุเรียนที่สร้างขึ้นนี้จึงไม่สามารถแย กความสุกของทุเรียนได้ เราจึงต้องหาsampleเพิ่ม เพื่อให้โมเดลดีขึ้น