เครื่องกายภาพผู้ป่วยอัมพาตเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวลัญช์ ง๊ะสมัน, ปวรภัทร เพียรวรรณวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ, ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในระยะแรกของการฝึกยืน ผู้ป่วยควรได้รับการฝึกยืนบนเตียงยืนที่สามารถปรับองศาเได้เนื่องจากจะได้มีการปรับระดับการทรงตัว รับรู้วิธีการลงน้ำหนักขา 2 ครั้ง ลดความกลัวขณะฝึกยืน เพิ่มความปลอดภัยในรายที่ผู้ป่วยน้ำหนักตัวมาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยได้ โดยที่แพทย์ พยาบาลหรือญาติที่ดูแลผู้ป่วยได้โดยที่แอปพลิเคชั่นจะแจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการการฟื้นฟูของผู้ป่วยไปยังผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นแล้วเข้าระบบของผู้ป่วย และแอพพลิเคชั่นสามารถแจ้งให้ทราบว่าขณะที่ผู้ป่วยกำลังกายภาพ ถ้าร่างกายของผู้ป่วยไม่ไหวมันก็จะแจ้งเตือนแล้วเครื่องกายภาพก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติ