เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดพันธุ์พืชและคัดแยกสิ่งแปลกปลอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณวดี แก้วการ, นาตาลี สองเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรชัช จันทร์ทองพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันชาวเกษตรกรมักจะทำสวนผสมผสานคือ การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน แต่ในปัจจุบันยังมีการคัดแยกโดยใช้แรงงาน ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่แม่นยำ ซึ่งอาจทำให้เมื่อส่งออกสินค้า ราคาก็จะตกเป็นผลมาจากความไม่แม่นยำของแรงงานที่ใช้แยกผลผลิต พวกเราจึงจัดทำ เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดพันธุ์พืชและคัดแยกสิ่งแปลกปลอม ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ซึ่งตัวเครื่องสามารถคัดแยก เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดทานตะวันเมล็ดกาแฟ