การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งตับของแคโรทีนอยด์สกัดจากคราบกระดองปูทะเลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธมน คงเทียบ, ฟิรดาว บือราเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์, จิติมา สุวรรณมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอสตาแซนธินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง สามารถสกัดได้จากสัตว์ทะเลและสาหร่าย เช่น เปลือกกุ้ง เปลือกปู สาหร่ายสีแดง เป็นต้น ส่วนใหญ่สกัดมาจากสาหร่ายสีแดง แต่การเพาะปลูกในวงกว้างเป็นเรื่องยาก และใช้ต้นทุนที่สูง แต่ยังไม่มีรายงานศึกษาวิจัยว่ามีการสกัดแอสตาแซนธินจากคราบปู ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมปูนิ่ม ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสกัดแอสตาแซนธินจากคราบปู เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับในหลอดทดลอง โดยทำการสกัดแอสตาแซนธินด้วยอัลตราโซนิคในตัวทำละลายเอทานอลและ Ethyl acetate หลังจากนั้นนำมาหาปริมาณความเข้มข้นของแอสตาแซนธิน ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์และหาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS assay ผลการศึกษานี้พบว่า สารสกัดจากคราบก้ามปูมี %yield มากกว่าสารสกัดจากคราบกระดองปูแต่สารสกัดจากคราบกระดองปูมีปริมาณแอสตาแซนธินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่า โดยมีปริมาณแอสตาแซนธิน0.239±0.006 mg/g DW และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS 18038.824±1757.679 mM TEAC/g extractเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ดังนั้น คราบก้ามและกระดองปูทะเลจึงเป็นแหล่งวัตถุดิบอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจในการนำมาสกัดแคโรทีนอยด์แอสตาแซนธินเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและนำของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปูนิ่มในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปต่อยอดเพื่อทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร