การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดของแตงกวากับอุณหภูมิของดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชณัต หัตถรุ่งเรือง, ธนาธิป คูณตาแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนันทา ยมหล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาว่าอุณหภูมิของดินมีผลอย่างไรกับการงอกเมล็ดของแตงกวาเพื่อนำไปปรับใช้ในการปลูกแตงกวาอย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด