การศึกษาการผลิตปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดลูกบอล จากเศษอาหารโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและเศษผักจากตลาดโล้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา รักษาควร, สุพิชฌาย์ มองเพ็ชร, วรเมธ ชาญพิพัฒนชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร เข็มพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโครงงาน เรื่อง โครงงานการศึกษาการผลิตปุ๋ยชนิดน้ำ และปุ๋ยชนิดลูกบอล จากเศษอาหารโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมและเศษผักจากตลาดโล้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากวัสดุเหลืองทิ้งจากโรงอาหารของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และตลาดโล้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก และยีสต์ในหัวชื้อปุ๋ยน้ำชีวภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถนำเศษอาหารมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.สามารถทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้ โดยการ นำเศษอาหารมาแปลงเป็นจุลินทรีย์

3.สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี