วิสัยทัศน์สำหรับคนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริทธิ์ จันทร์ลาย, ภูริพัฒน์ สิงห์รุ่งเรือง, ลภัสรดา เเย้มเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพศ โกนสันเทียะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไอเดียงานคือจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจะใช้คลื่นเสียงในการวัดระยะทาง เเละมีฟังก์ชันวิเคราะห์ลักษณะสิ่งแวดล้อมหรือภัยคุกคาม โดยมีกล้อง ระบบเตือนภัยคุกคามและ อุบัติเหตุ โดยแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์(แอป/แชทLine)