การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันใน การถนอมและยืดอายุมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริ ทรัพย์ปฐวีกุล, ปฐมพงษ์ มโนศิลปกร, ธีธัช เกษมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันต์ในการถนอมและยืดอายุมะละกอ มีวัตถุประสงค์ที่จะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการถนอมและยืดอายุของมะละกอด้วยเส้นใยจากต้นอ้อผสมกับถ่านกัมมันต์ชีวภาพ โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการตรวจวัดค่าน้ำหนักที่รับได้ ค่าปริมาตรความช้ำและการยืดอายุโดยทำการศึกษาดังนี้

1.)นำต้นอ้อมาแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชั้วโมง 2.) นำต้นอ้อมาสับด้วยมีดให้ละเอียด 3.) หลังจากนั้นนำมาปั่นในเครื่องปั่น 4.) หลังจากปั่นเสร็จแล้ว นำมากรองในตะแกรงขนาด 3 mmและผสมด้วยผงถ่านกัมมัน 5.) หลังจากกรองเสร็จแล้ว ให้ชั่งให้น้ำหนัก 200 300 400 กรัม6.)นำมาต้มในหม้อ ที่เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ มีความเข้มข้น 4% โดยปริมาตร ที่ให้ความร้อยจนเดือด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 7.) นำมากรองในผ้าขาวบาง และเทเยื่อที่ต้มไว้ 3 หม้อ ลงในตะแกรงขนาด 40*60 cm ให้ทั่วทั้งแผ่น 8.) นำมาตากให้แห้ง แล้วมาแบ่งเป็น 3 ความหนา คือ 2 4 และ 6cm ที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 9.) ตรวจวัดค่าน้ำหนักที่รับได้จากการทดสอบด้วยการตกจากที่สูง 3 ระดับ ดังนี้ 30 50 70 และ 90 cm บันทึกผลและนำมาเปรียบเทียบ จากการทดลองพบว่าการนำกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันต์มาห่อมะละกอทำให้มะละกอสามรถรับน้ำหนักได้มากขึ้น 10.) ตรวจวัดค่าปริมาตรความช้ำจากการทดสอบด้วยการนำมะละกอที่ทดสอบจากขั้นตอนแรกมาดูรอยช้ำและวัดค่า d ( ความลึกของรอบช้ำ) w (ความกว้างของรอยช้ำ) เพื่อคำนวณความช้ำแบบ Full depth และพลังงานการกระแทกจากการทดลองพบว่าการนำกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันต์มาห่อมะละกอทำให้มะละกอมีปริมาตรความช้ำน้อยที่สุด 11.) ตรวจวัดค่าการยืดอายุจากการทดสอบด้วยห่อด้วยกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันต์แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากการทดลองพบว่ามะละกอที่ห่อด้วยกระดาษจากเส้นใยต้นอ้อผสมกับผงถ่านกัมมันต์มีอายุในการเน่าเสียมากที่สุด