การศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซับสายละลายเหล็กที่ปนเปื้อนในน้ำบาดาลด้วยถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับสารสกัดเพคตินจากเม็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญ สวัสดี, ปาณิสรา บุญมีจิว, กัญญณัฐฎ์ หาสาตร์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ น้ำจึงจำเป็นที่จะต้องมีความสะอาดแต่ในบางพื้นที่ในประเทศไทยยังขาดแคลนระบบประปา จึงมีความจำเป็นจะต้องนำน้ำบาดาลมาใช้ซึ่งน้ำบาดาลมักมีเหล็กปนเปื้อน

การปนเปื้อนของเหล็กในน้ำทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ทำให้เกิดผลเสียทางด้านร่างกาย น้ำบาดาลจึง ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ แนวทางในการกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลทำได้หลายวิธีแต่มีค่าใช้จ่ายสูง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการดูดซับเหล็กในน้ำ โดยทั่วไปในการดูดซับโลหะหนักนิยมใช้ถ่านกัมมันต์แต่เนื่องจากในกระบวนการที่ได้มาของท่านกัมมันต์นั้นจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิและปริมาณความร้อนสูง ผู้วิจัยจึงได้ใช้วัสดุอื่นแทนถ่านกัมมันต์ ได้แก่ แกลบ มีสมบัติทนทานต่อแรงกระทำจึงเป็นตัวดูดซับที่ดี ซังข้าวโพดและกะลามะพร้าวมีปริมาณคาร์บอนสูง คณะผู้จัดทำจึงมุ่งเน้นในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นถ่านเพื่อนำมาใช้ทดแทนถ่ากัมมันต์และศึกษประสิทธิภาพในการดูดซับปริมาณของเหล็กในน้ำ