การศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลคติกร่วมกับเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลในการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาหมึกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา สุขศรี, ธนภรณ์ พรวญหาญ, จิณณ์กมล ประกอบไวทยกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกรดแลคติกร่วมกับเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลในการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาหมึกกล้วย มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาระยะเวลาและความเข้มข้นของกรดแลคติกในการยืดอายุการเก็บรักษาของหมึกกล้วย โดยทำการศึกษาดังนี้ 1.นำกรดแลคติกที่ความเข้มข้น10,000 ppm ,20,000 ppm และ30,000ppm ไปล้างหมึกกล้วย 3 ตัว ร่วมกับเครื่อง Micro nano bubbleเป็นเวลา 15นาที โดยการแยกอ่างล้างในแต่ละความเข้มข้น 2.นำกรดแลคติกที่ความเข้มข้น10,000 ppm ,20,000 ppm และ30,000ppm ไปล้างหมึกกล้วย 3 ตัว เป็นเวลา15นาที โดยแยกอ่างในแต่ละความเข้มข้น 3.นำน้ำสะอาด ไปล้างหมึกกล้วย 3 ตัว ร่วมกับเครื่อง Micro nano bubbleเป็นเวลา 15นาที 4.นำน้ำสะอาด ไปล้างหมึกกล้วย 3 ตัว เป็นเวลา 15นาที 5.เพาะเชื้อจากหมึกกล้วยที่นำไปล้างในตอนที่1-4 และหมึกกล้วยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการล้าง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด โดยการนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วย pour plate technique 6.ตรวจวัดค่าสีจากเครื่องวัดค่าสีและตรวจวัดค่าเนื้อสัมผัสของหมึกกล้วยทุกตัวที่นำไปล้างกรดแลคติกและน้ำสะอาด ทั้งที่ใช้และไม่ใช้เครื่อง Micro nano bubble บันทึกผลและนำไปเปรียบเทียบกัน พบว่าการใช้กรดแลคติกที่ความเข้มข้น 30,000 ppm เวลา 15 นาที ร่วมกับเครื่องไมโครนาโนบับเบิ้ล สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาหมึกกล้วยได้ดีที่สุด