หุ่นยนต์ทำความสะอาดราวบันได

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพงศ์ ปัญญานุวัฒน์, ฐปนพงศ์ ปริวุฒิพงศ์, ณภัทร สังข์แก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 189 ล้านคน(สถิติ 16 กรกฎาคม 2564) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายในอากาศได้โดยผ่านสารคัดหลั่งเช่นการจาม(ละอองน้ำลาย) การสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือการสัมผัสสิ่งของต่อจากผู้ติดเชื้อเป็นต้นซึ่งราวบันไดก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการสัมผัสมากทั้งวันทำให้โอกาสที่คนจะติดโควิด-19 เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญในความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสราวบันไดจึงทำให้เกิดโครงงาน“หุ่นยนต์ทำความสะอาดราวบันได”ขึ้นมาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโดยพ่นสารฆ่าเชื้อบนราวบันไดได้ โดยการทำงานของเครื่องคือจะเดินทางบนราวบันไดจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนโดยระหว่างทางจะพ่นสารฆ่าเชื้อไปด้วย โดยมีวิธีการดำเนินงานคือสำรวจราวบันได เช่น ความชัน แรงเสียดทาน ความเอียงของบันไดภายในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาร่างแบบจำลองหุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรม Fusion 360 ในการสร้างโมเดลสามมิติขึ้นมา หลังจากนั้นก็ได้ใช้เครื่องปริ้นเตอร์สามมิติปริ้นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ออกมาแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันตามโมเดลที่ออกแบบไว้ พอประกอบหุ่นยนต์ออกมาแล้วก็ได้ทำการเขียนโค้ดให้สามารถเคลื่อนที่และพ่นน้ำได้ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการทดลองโดยทางเราได้ทำการเพาะเชื้อที่เราบันไดเพื่อสำรวจและเปรียบเทียบจำนวนของเชื้อก่อนและหลังใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดราวบันได

จากการดำเนินงานสรุปได้ว่าหุ่นยนต์สามารถฆ่าเชื้อบนราวบันไดได้จริง จากการทดลองพบว่าหุ่นยนต์จะมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่บนราวบันไดด้วยความเร็ว 0.10m/s และความเอียงที่ 37องศา โดยเชื้อจะเหลือเพียง 8.14% จาก 92.17% ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงาน“หุ่นยนต์ทำความสะอาดราวบันได”จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนต่อไปในอนาคต