หุ่นยนต์ ฝึกทักษะ อันปลั๊กโค้ดดิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรภัทร์ ใหมทอง, ณัฐภัทร อิ่นคำ, กุลธิดา กิติกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เพิ่มหลักสูตรวิทยาการคำนวณให้แก่นักเรียนโดยในหลักสูตรวิทยาการคำนวณจะเน้นการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการเขียนโปรแกรมผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานประดิษฐ์หุ่นยนต์ฝึกทักษะอันปลั๊กโค้ดดิงโดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ฝึกอันปลั๊กโค้ดดิงโดยใช้บล็อคแทนคำสั่งโปรแกรม และมีการนำบอร์ดเกมเข้ามาผสมซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดทักษะการวิเคราะห์และแก้สถานการณ์ที่กำหนดโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ ศึกษาการอ่านค่าของเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กที่ต่างกันจากการวางแม่เหล็กแต่ละขั้ว จากนั้นเขียนโปรแกรมให้บอร์ดแยกชนิดบล็อกคำสั่งจากค่าแม่เหล็กที่แตกต่างกันจำนวน 5 บล็อก ได้แก่ ตรง , เลี้ยวซ้าย , เลี้ยวขวา , ถอยหลังและทำงานตามฟังก์ชันแล้วส่งข้อมูลให้หุ่นยนต์ผ่าน Bluetooth โดยใช้บอร์ด Wemos Lolin32 แล้วนำมาทดสอบความแม่นยำของการรับ-ส่งคำสั่งและการทำงานของหุ่นยนต์ ในส่วนของบอร์ดเกมที่นำมาผนวกจะอยู่ในรูปแบบแผนที่ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ตามสถานการณ์นั้น ๆ

จากการดำเนินงานสรุปได้ว่า บอร์ดรับคำสั่งสามารถแยกชนิดบล็อกคำสั่งได้จากค่าสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันและสามารถส่งคำสั่งไปยังหุ่นยนต์ฝึกทักษะอันปลั๊กโค้ดดิงให้เคลื่อนที่ตามแผนที่ที่มีสถานการณ์แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำ