หุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืชในใบสตรอเบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณธิป ชินสนธิกุล, ยศพล ทองชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกผลไม้เมืองหนาวที่มีราคาสูงเช่น สาลี่ สตรอเบอร์รี่ องุ่นและพลับ อย่างไรก็ตามผลไม้ดังกล่าวเป็นพืชที่ไม่ได้ทนต่อแมลงศัตรูพืชและโรคพืชได้มากนัก ดังนั้นเกษตรกรจึงได้ฉีดพ่นสารเคมีแบบทั้งไร่ทำให้ต้องใช้ปริมาณสารเคมีจำนวนมากและเกิดสารตกค้างในพืช ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการดูแลผลไม้ให้พ้นจากแมลงศัตรูพืชและผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือคือ สตรอเบอร์รี่ คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการกำจัดเพลี้ยใต้ใบสตรอเบอร์รี่ โดยที่จะฉีดพ่นสารเคมีเฉพาะจุดทำให้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการทำเกษตรแม่นยำด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถฉีดพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้เทคโนโลยีเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถฉีดพ่นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้ปริมาณสารเคมีและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานคือ เขียนคำสั่งประมวลผลภาพ (Image processing) ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้กล้องในการตรวจจับใบสตรอเบอร์รี่ที่มีเพลียจากนั้นจึงป้อนชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของหัวฉีดในการพ่นสารเคมีไป ณ ตำแหน่งที่กล้องตรวจพบเพลี้ย

จากการทดลองเมื่อได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่ายพบว่ากล้องสามารถวิเคราะห์ใบสตรอเบอร์รี่ที่มีเพลี้ยและทำงานควบคู่กับหัวฉีดพ่นสารเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำจึงสรุปผลได้ว่าระบบหุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืชที่พัฒนาขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปริมาณสารเคมีในการฉีดพ่นน้อยลง ซึ่งจะทำให้การลดปริมาณใช้สารเคมีเป็นการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย