การลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์โดยผงมะขามป้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพร กิตติธาราทรัพย์, จิรัชญา พันธุรี, นนทภัชร์ สงวนวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์โดยผงมะขามป้อม ด้วยสารไนเตรทมักตกค้างอยู่ในผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นจึงทำโครงงานนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและหาอัตราส่วนระหว่างผงมะขามป้อมและสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมในการลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์ชนิดต่าง ๆ ทำการทดลอง 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การทดสอบความสามารถในการลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์โดยวิตามินซีสังเคราะห์ ทำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เติมวิตามินซีสังเคราะห์ในถังสารอาหารปริมาณ 0, 10 และ 20 กรัม วัดความเข้มข้นสารไนเตรทและไนไตรท์ พบว่า วิตามินซีสังเคราะห์ปริมาณ 10 กรัม ลดปริมาณสารไนเตรทได้ดีที่สุด, ตอนที่ 2 การทดสอบความสามารถในการลดปริมาณสารไนเตรทในผัdไฮโดรโปนิกส์โดยผงมะขามป้อม ทำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เติมผงมะขามป้อมในถังสารอาหารปริมาณ 0, 10 และ 20 กรัม วัดความเข้มข้นสารไนเตรทและไนไตรท์ พบว่า ผงมะขามป้อมปริมาณ 20 กรัม ลดปริมาณสารไนเตรทได้ดีที่สุด, ตอนที่ 3 การหาอัตราส่วนระหว่างผงมะขามป้อมและสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์ ทำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปลี่ยนอัตราส่วนเป็น 0 : 1,000, 1 :50 และ 1 : 100 วัดความเข้มข้นสารไนเตรทและไนไตรท์ พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ 1 : 50 และตอนที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์ชนิดต่าง ๆโดยอัตราส่วนระหว่างผงมะขามป้อมและสารละลายธาตุอาหารสังเคราะห์ในผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค เปลี่ยนอัตราส่วนเป็น 0 : 1,000, 1 : 50 และ 1 : 100 วัดความเข้มข้นสารไนเตรทและไนไตรท์ พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดของเรดโอ๊ค คือ 1:50 และอัตราส่วนที่ดีที่สุดของเรดโอ๊ค คือ 1 : 50 สรุปได้ว่า ผงมะขามป้อมสามารถลดปริมาณสารไนเตรทในผักไฮโดรโปนิกส์ได้ เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงของการสะสมสารก่อมะเร็งจากการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์โดยสารจากธรรมชาติ