ระบบการประมวลผลด้วยภาพปะการังฟอกขาวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและประมวลผลฐานข้อมูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ, พงศ์ภัค การวินพฤติ, ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวปะการังมากมายพบปัญหาปะการังฟอกขาวและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปะการังฟอกขาวเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงภาวะโลกร้อนอย่างชัดเจนโดยอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศไม่เหมาะสมที่ปะการังจะสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยปะการังจะสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจนปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้ ในปัจจุบันการสำรวจปะการังฟอกขาวเกิดจากการสุ่มตรวจในพื้นที่เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การเกิดและนำไปเฉลี่ยในพื้นที่ใหญ่หรือ Photo belt transect ซึ่งยังไม่ละเอียดมากพอในการเก็บข้อมูลและมีความผิดพลาดสูง ทีมเราจึงเล็งเห็นปัญหาด้านการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ยังไม่ดีพอจึงพัฒนากระบวนการ image processing จากภาพมุมสูงเพื่อเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ ปริมาณปะการังฟอกขาว ขนาดการขยายตัวในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ BigData และพัฒนากระบวนการประมวลผลจาก BigData ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดที่สุดในการนำไปจำลองสถานการณ์ในอนาคตเพื่อเตรียมการป้องกันที่ถูกต้องและดีที่สุด