ระบบควบคุมการให้น้ำพืชในสวนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภฤกษ์ แก้วทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบุคคลโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหากับการไม่มีเวลาว่างในการมารดน้ำพืชภายในสวนและไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าต้องรดน้ำให้พืชในปริมาตรเท่าไหร่ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำของพืช เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่พืชภายในสวน และเพิ่มผลผลิตสำหรับสวนผลไม้ต่างๆ โดยจะใช้การคำนวณหา ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงด้วยวิธี Penman monteith และการประมาณค่าเชิงพื้นที่ด้วย วิธี Inverse Distance Weight (IDW) และเก็บค่าความชื้น อุณภูมิ บริเวณภายในสวน จากนั้นทำการนำข้อมูลที่หามาสร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมการใช้น้ำพืช

โดยต้องการให้ระบบควบคุมการให้น้ำพืชในสวนอัตโนมัติสามารถใช้งานภายในสวนได้อย่างดีและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ทำให้พืชภายในสวนมีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นโดยระบบควบคุมการให้น้ำพืชในสวนอัตโนมัติ มีความแม่นยำในการคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชและสามารถรดน้ำได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และตรวจสอบสถานการณ์ทำงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยทางผู้ใช้งานสามารถสั่งการระบบได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์