การลดปริมาณฝุ่นด้วยสาหร่าย Chlorella spp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภนนท์ แสงวัฒนรัตน์, ชฎารัตน์ ศีลธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล, ชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การลดปริมาณฝุ่นด้วยสาหร่าย Chlorella spp. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ศึกษาและหาขนาดหัวพ่นหมอกที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่น และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่าย

Chlorella spp. ในการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของยานพาหนะหรือไฟป่า ซึ่งสารในมลพิษทางอากาศนี้ มีผลเสียต่อระบบนิเวศและสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงคิดสร้างเครื่องลดปริมาณฝุ่นที่มีการใช้ระบบหัวพ่นหมอกและใช้สาหร่าย Chlorella spp. ที่มีความสามารถในการดูดซับฝุ่นละออง ที่ตกตะกอนจากการจับตัวกับละอองน้ำ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่าย Chlorella spp. ในการลดปริมาณฝุ่น และขนาดหัวพ่นหมอกที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่น