การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวโดยกรดไฮโปคลอรัสจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา คำสิงห์, ทรงพล แซ่เจียม, ธัญชนก ทัศนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุศรา ปาระมี, วศิน วงศ์วิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการผลิต HOCl ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส 2. เพื่อศึกษาระยะเวลาการสลายตัวของ HOCl 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ HOCl ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, E. coli และ V. parahaemolyticus 4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ HOCl ที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของอาหารทะเล โดยขั้นตอนการดำเนินงาน ผลิต HOCl ในแต่ละความเข้มข้น และศึกษาระยะเวลาการสลายตัวของ HOCl โดยใช้ Chlorine Test Strips และนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธี Broth dilution method ในการหาค่า MIC (Minimal Inhibitory Concentration) หรือความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ หลังจากนั้นทำการหาค่า MBC (Minimal Bactericidal Concentration) หรือความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถฆ่าจุลินทรีย์ และเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างอาหารทะเลระหว่าง HOCl และน้ำสะอาด ผลการทดลองที่ได้คาดว่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาประสิทธิภาพของ HOCl เป็นประโยชน์อย่างมากในการลดการปนเปื้อนของอาหารทะเลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลในเชิงพาณิชย์