การศึกษาการย่อยพลาสติก โดยใช้ตัวอ่อนของด้วงกว่าง Xylotrupes Gideon

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา ถานะฟอง, พีรพัฒน์ เชิงงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครอบครัวของคณะผู้จัดทำมีอาชีพเป็นเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนำพืชลงแปลงปลูกจะพบกับปัญหาขยะจากถุงเพาะชำ และพลาสติกคลุมดิน ในฐานะที่ผู้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ได้ตระหนักว่า จะต้องกำจัดขยะที่เกิดขึ้นนั้น โดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของตนเองก่อน เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการพลิกกองปุ๋ยหมัก ซึ่งมีเศษวัสดุคลุมดินและถุงเพาะชำปนอยู่ พบว่า มีตัวอ่อนของด้วงกว่างโซ้ง หรือกว่างชน (Xylotrupes Gideon) ซึ่งเป็นแมลงปีกแข็งอยู่ในวงศ์ Dynastinae ซึ่งมีวงจรชีวิตการเป็นตัวอ่อนที่นานและมีขนาดใหญ่ และจากการสังเกตพบว่าพลาสติกที่คลุมแปลงมีร่องรอยการกัดกิน จึงอาจเป็นไปได้ว่าหนอนด้วงกว่างสามารถกินพลาสติกได้ คณะผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาความสามารถในการย่อยพลาสติกของหนอนด้วงกว่าง โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาประเภทพลาสติกที่หนอนด้วงกว่างสามารถย่อยสลายได้ดีที่สุด โดยวัดจากอัตราการกินของหนอนด้วงกว่าง 2.เพื่อศึกษามูลของหนอนด้วงกว่างในการปรับปรุงสภาพของดิน 3.เพื่อใช้ในการลดปัญหาขยะพลาสติก

วิธีการทดลองมีดังนี้ 1.การเก็บตัวอย่างหนอนด้วงกว่าง โดย1.1ไปเก็บหน่อนด้วงกว่างแล้วนำมาเก็บไว้ในกล่องเพาะเลี้ยง 1.2เตรียมดินสำหรับเพาะพันธุ์ 1.3ผสมพันธุ์ด้วงกว่าง 1.4เก็บตัวอย่างหนอนด้วงกว่างที่อยู่ในระยะ L2 2.การเก็บตัวอย่างต้นกล้าทานตะวัน โดย2.1เพาะเมล็ดต้นทานตะวันในถุงเพาะกล้า 2.2เก็บตัวอย่างต้นกล้ากลังจากเพาะเมล็ด 2 สัปดาห์ 3.การทดสอบชนิดพลาสติกที่หนอนสามมารถย่อยสลายได้ดีที่สุด โดย3.1เตรียมชุดการทดลอง 3.2เริ่มการทดลอง 3.3สังเกตพฤติกรรมหนอนด้วงกว่าง 4.การทดสอบผลจากการใช้สารอินทรีย์ที่ได้จากหนอนด้วงกว่าง โดย4.1นำตัวอย่างต้นกล้าทานตะวันมาปลูกในกระถางที่มีสารอินทรีย์จากมูลหนอนด้วงกว่างผสมอยู่ 4.2สังเกตการณ์เจริญเติบโต วัดความสูง และจำนวนใบ