การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจลจากยางไม้ร่วมกับสารสกัดธรรมชาติในการยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและฆ่าลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุทิตา วิจิตรนาวี, ชลลดา ศิริวัฒนกุล, กชกร รัชชปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ ใบมะละกอ ใบสาบเสือ ข่า ผักคราดหัวแหวน และใบสะระแหน่ ตามลำดับ เพื่อใช้ในการยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและฆ่าลูกน้ำยุงลาย โดยการหาพืชด้วยวิธีการสกัดหยาบและตัวทำละลายที่สามารถยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและฆ่าลูกน้ำยุงลาย ซึ่งมีตัวทำละลายที่นำมาคัดเลือก คือ น้ำกลั่น เอทานอล และเฮกเซน จากนั้นนำพืชและตัวทำละลายที่ได้มาหาความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาหาค่า LD 50 ซึ่งใช้ความเข้มข้น 1% 3% 5% 7% และ 9% ตามลำดับ จากนั้นนำพืชและความเข้มข้นของตัวทำละลายที่ได้มาผสมกับยางไม้จากต้นมะกอกป่า แล้วนำมาเปรียบเทียบกับทรายอะเบท ซึ่งผลการทดลองนี้จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการฟักตัวของไข่ยุงลายและฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ โดยผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม