การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบเพลเลท จากกากไขมันและวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดควันและเถ้าจากการเผาไหม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณ กาดนอก, จินตภา ปัญญาทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัค ชูวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อผลิตและวิเคราะห์สมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งแบบเพลเลท จากกากไขมันและวัสดุจากธรรมชาติ