การพัฒนาแคปซูลจากเพคตินของเปลือกแตงโมเพื่อการนำส่งไปยังลำไส้เล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดาวดี ศรีบุญลาด, สุพัตรา ซาสร้อย, ฉัตรฑริกา พันนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาแคปซูลของเพคตินจากเปลือกแตงโมเพื่อการนำส่งไปยังลำไส้เล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการสกัดเพคตินจากเปลือกแตงโม และการนำส่งแคปซูลไปยังลำไส้เล็ก โดยผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล ทดลองสูตรการสกัดเพคตินจากการควบคุมอุณหภูมิและค่าpH เพื่อให้เพคตินมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดนำมาประดิษฐ์ผลิตแคปซูล จากนั้นนำแคปซูลไปทดสอบการละลายในนำ้ลายเทียม สารสภาพเหมือนกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเราจะได้แคปซูลที่สามารถละลายในลำไส้เล็กโดยที่ไม่มีการละลายในน้ำลายเทียมและกระเพาะอาหาร และเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและผู้ที่แพ้เจลาตินจากสัตว์