แผ่นซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตยา ขวัญแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ เรื่อง แผ่นซับเสียงจากเส้นใยธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆต่อประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานเสียง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเปลือกผลไม้ชนิดเดียวกันที่มีความหนาต่างกันต่อประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานเสียง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับพลังงานเสียงระหว่างแผ่นเปลือกผลไม้กับแผ่นดูดซับพลังงานเสียงที่มีขายอยู่ในท้องตลอด