แผ่นบรรจุสีย้อมจากธรรมชาติโซล่าเซลล์ชนิดเปลี่ยนถ่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ ศิริวัง, กฤตนุ เงินเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันซึ่งส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้าจะใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบหลัก และเนื่องจากประเทศไทยของเราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและราคาน้ำมันราคาสูงส่งผลให้การผลิตพลังงานมีต้นทุนสูงด้วยเหตุผลนี้คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของพลังงาน โดยการคิดค้นวิธีการให้พลังงานโดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดแทนจึงได้คิดค้น

เซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมเพราะเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมเป็นพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ซึ่งไม่มีวันหมดไปส่วนสีย้อมผ้าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยการใช้พืชมาสกัดของเหลวเพื่อใช้ในการทดลองว่าพืชแต่ละชนิดสามารถสังเคราะห์แสงจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากหรือน้อยและมีความต่างศักย์ไฟฟ้าต่างกัน ทางกลุ่มพยายามศึกษาและออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมธรรมชาติ ที่บรรจุในภาชนะที่สามารถถ่ายเทสารเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยืดอายุการใช้งาน