สารแทนนินในการดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกานต์ จันทรเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุคนธ์ทิพย์ แก้วละเอียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนินเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาดเป็นสารให้ความฝาดในพืช จากการนำสารสกัดจากพืชที่มีรสฝาด 3 ชนิด คือ ใบฝรั่ง เมล็ดมะขาม และใบกระถิน พบว่า ใบฝรั่งสามารถตกตะกอนโปรตีนออกมาได้มากที่สุดแสดงว่าในใบฝรั่งมีปริมาณสารแทนนินอยู่มากกว่าพืชอื่น รองลงมาก็คือเมล็ดมะขาม และใบกระถิน การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วจากสารละลายเลด(II)ไนเตรตที่ความเข้มข้น 0.002 mol/l พบว่าน้ำใบฝรั่งปริมาณ 4 และ 6 มิลลิลิตร สามารถดูดซับสารตะกั่วได้ เนื่องจากเมื่อหยด โพแทสเซีมไอโอไดด์ลงไปไม่เกิดสีและตะกอน จากการทดลองแสดงให้เห็นได้ว่าในใบฝรั่งมีสารแทนนิน ที่สามารถดูดซับโลหะที่ปนเปื้อนในน้ำได้