เครื่องกรองนํ้าอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ ประหา, ธนกฤต สุพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยต่างๆภายในประเทศ จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมายังให้นํ้าหนักไปที่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ทําให้มีการส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกมากยิ่งขึ้นประกอบกับการที่ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทําให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มักมาพร้อมกับผลเสียมากมาย ซึ่งปัญหาหลักที่เกิดจากอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ย่อมหนีไม่พ้นปัญหามลพิษทั้งทางนํ้า และทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นพิษ ส่งผลต่อโรคทางเดินหายใจรวมถึงนํ้าเน่าเสียที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์นํ้าและมนุษย์ในด้านต่างๆ และด้วยวิทยาการที่ก้าวไกลของมนุษย์ก็มีการคิดแนวทางการแก้ปัญหานํ้าเน่าเสียเหล่านี้หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบบําบัดนํ้า การใช้สารเคมีในการบําบัดนํ้า แต่ก็ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศทางนํ้าเช่นกัน

ทางผู้จัดทําได้เล็งเห็นในปัญหานี้และต้องการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียโดยลดการใช้สารเคมีและหันมา ใช้วัสดุจากจากธรรมชาติแทนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และเป็นการส่งเสริมและให้ความสําคัญกับวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อนําไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดทําโครงงานจึงได้คิดทําโครงงานเกี่ยวกับการนํานํ้าเสียมากรองสําหรับใช้ซํ้า จึงเกิดเป็นโครงงาน "เครื่องกรองนํ้าอัตโนมัติ” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถนําน้ำเสียมากรองให้นํ้าสะอาดและปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในนํ้าจืด