การสร้างเอกลักษณ์ตรีโกณมิติโดยใช้ทฤษฎีบทของวีต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ อินทร์แก้ว, ณัฐพล ปลงใจ, จิตรกร หูดัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงกลด พรศิริวงศ์, วิฑิตพงค์ พะวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการสร้างเอกลักษณ์ตรีโกณมิติโดยใช้ทฤษฎีบทของวีตมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ตรีโกณมิติรูบบใหม่โดยใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติเดิมและทฤษฎีบทของวีต