การยับยั้งเชื้อราในกระติบข้าวโดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิสรา การินทร์, กัญญารัตน์ โคตรพันธ์, อรุณชนก หิรัญเดชาภัค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วงเดือน แสวงผล, จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การยับยั้งเชื้อราในกระติบข้าวโดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อราในกระติบข้าวโดยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ โดยการนำตอกที่จะนำไปสานกระติบข้าวไปแช่ในสารละลายซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรต่อปริมาตร เคลือบนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นเวลา 25 นาที นำไปผึ่งลมให้แห้ง นำตัวอย่างตอกไปส่องหาการยึดเกาะของอนุภาคของนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดนำตอกที่เคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ไปทดสอบการยับยั้งเชื้อรา