การพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยกล้วยเพื่อใช้ประดิษฐ์วิกผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมพงษ์ อ่อนสนิท, กิ่งกาญจน์ จันทา, นิภาดา สว่างแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธงชัย แซวจันทึก, ศิริพร ไชยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยกล้วยเพื่อใช้ประดิษฐ์วิกผม เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใยกล้วยโดยเคลือบวัสดุนาโนคาร์บอนแบลค ศึกษาการติดสีย้อมจากพืชธรรมชาติจากผลมะเกลือและสีสังเคราะห์ และนำไปทดสอบคุณภาพของเส้นใยกล้วย โดยทำการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงขาดและการยืดหยุ่น ความคงทนต่อความร้อน ความคงทนของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการซักล้าง เพื่อนำไปใช้ประดิษฐ์เป็นวิกผม