การศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักของไซยานิดินที่สกัดได้จากข้าวเหนียวดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ด.ญ.นัทธมน ญาณบุญ, กมลชนก ว่องไว, มนัสนันท์ นรทีทาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธงชัย แซวจันทึก, อาวาวีน หลั่งน้ำสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักของไซยานิดินที่

สกัดได้จากข้าวเหนียวดำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาปริมาณไซยานิดินที่สกัดได้จากข้าวเหนียวดำ 2) หาสภาวะของ pH ที่เหมาะสมในการตรวจวัดโลหะหนักที่ความเข้มข้นต่างๆ และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดโลหะหนักของไซยานิดินที่สกัดได้จากข้าวเหนียวดำ