วัสดุดูดซับคาร์บอนกัมมันต์จากกากมันสำปะหลังและเซลลูโลสจากเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับสารสกัดจากใบมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัญญา ปิ่นสกุล, วรัชยา คงมั่น, กนกภรณ์ อุปรัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งด้านการอุปโภค บริโภคและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิด แต่กิจกรรมของมนุษย์ทำให้มีผลกระทบต่อทางตรงและทางอ้อม ทำให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้เกิดแอมโมเนียซึ่งจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไอออนเป็นส่วนใหญ่ และถ้าหากหากดื่มน้ำที่มีแอมโมเนียมไอออนปนเปื้อนสามารถทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องรุนแรง เจ็บหน้าอกและอาจชักถึงตายได้ หากสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และถ้าหากสูดดมเข้าไปสามารถทำให้เกิดพิษต่อระบบหายใจได้

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมวัสดุดูดซับคาร์บอนกัมมันต์จากกากมันสำปะหลัง เซลลูโลสจากเชื้อแบคทีเรียโดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อมาจากน้ำตาลรีดิวซ์ในกากมันสำปะหลังและเซลลูโลสจากเชื้อแบคทีเรียร่วมกับสารสกัดจากใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นตัวดูดซับแอมโมเนียมไอออนที่อยู่ในแหล่งน้ำ และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วทดสอบการแตกตัวและค่าความชื้นของวัสดุ