ศึกษาการงอกของรากเมล็ดเชอรี่นอกด้วยสารสกัดหยาบจากรากอากาศของต้นไทรย้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา จันทรศิริ, นนทกาญจน์ หาญกล้า, พีรดา ลูกอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาการงอกของรากเมล็ดเชอรี่นอกด้วยสารสกัดหยาบจาก รากอากาศของต้นไทรย้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวิธีเร่งการงอกของเมล็ดเชอรี่นอกในประเทศไทย เพิ่มผลผลิตของเชอรี่ในประเทศไทย และลดอัตราการนำเข้าของเชอรี่นอกที่มีราคาสูงเข้ามาในประเทศไทย โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดหยาบจากรากอากาศของไทรย้อย, ตอนที่ 2 การเตรียมเมล็ดเชอรี่นอก, ตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพในการเร่งการงอกของรากเมล็ดเชอรี่นอกด้วยสารสกัดหยาบจากรากอากาศของไทรย้อย

จากผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากรากไทรอ่อน กลาง และแก่ผสมกันทั้ง 3 ส่วนนั้นสามารถทำให้รากของเมล็ดเชอรี่นอกงอกได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 1 เดือน