วัสดุคลุมดินจากเส้นใยธรรมชาติป้องกันวัชพืช และกักเก็บความชื้นในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติญา ขำหรุ่น, นวพร นาคเจือทอง, วิมลนาฏ เดชณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ ขำฉวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญญาที่เจอได้บ่อยในการเกษตรนั่นก็คือศัตรูพืช ซึ่งวัชพืชจัดเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ทำให้มีผลผลิตที่ลดลง แต่ก็ยังสามารถแก้ไขได้โดยกำจัดวัชพืชโดยการคลุมดินปิดแสง ทางคณะผู้จัดทำจึงนำผักตบชวามาทำเป็นเส้นใยและนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่น จากนั้นจึงนำไปคลุมหน้าดิน ที่ยังสามารถกักเก็บความชื้นได้