การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโด้วยวิธีสีเขียวจากเปลือกพืชตระกูลส้มเพื่อนําไปตรวจสอบความเป็นพิษของเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ทิพย์รักษ์, ธีรภัทร พิลาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทร รัตนทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโด้วยวิธีสีเขียวจากส้ม ส้มโอ ส้มซ่า และมะนาว เปรียบเทียบความเหมาะสม นําไปตรวจสอบความเป็นพิษของเห็ดเปรียบเทียบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดหาตัวแปรที่เหมาะสมที่สุด