การหาระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์โดยใช้ภาพถ่ายปรากฏการณ์จันทรุปราคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญปัญญ์ธิดา เถาดี, พีรดนย์ นูเร, กิติญาดา เหลาเกลี้ยงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาหาระยะห่างระหว่างโลกไปยังดวงอาทิตย์ โดยใช้ภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนเพียง 1 ภาพในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งบันทึกผ่านกล้องดิจิตอล Canon EOS 6D ต่อเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียนขนาด 10 นิ้ว บันทึกภาพในเวลา 02:00-04:00 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวาดวงกลมที่พอดีกับความโค้งของเงามืดของโลกและวาดวงกลมอีกหนึ่งวงเพื่อสร้างภาพดวงจันทร์ด้วยโปรแกรม PowerPoint และทำการวัดสัดส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของทั้งสองวงกลมเพื่อนำมาสู่การคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกไปยังดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการคิดค้นของ Aristarchus of Samos ที่ได้ศึกษาเมื่อ 2,000 ปีก่อน และได้กล่าวถึงสามเหลี่ยมคล้ายและหลักเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ซึ่งนำไปสู่การหาระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์โดย tan 89.85*ระยะทางจากโลกไปยังดวงจันทร์