การศึกษาสมบัติของสามเหลี่ยมและวงรีที่แนบในสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดบนไฮเพอร์โบลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทานตะวัน บุญญฐี, กชกร ทักษิณาสถิตย์, อรไพลิน ปวงมีธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์