การศึกษาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมที่จุดยอดบนด้านของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรพิสิษฐ์ เลียบทอง, ภัทรนรี สุรกิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะเป็นการหาสมบัติต่างๆของรูปสามเหลี่ยมใดๆซึ่งมีจุดยอดอยู่บนด้านของรูปสามเหลี่ยมใดๆอีกรูปหนึ่ง รวมถึงรูปสี่เหลี่ยมใดๆที่มีจุดยอดอยู่บนด้านของรูปสี่เหลี่ยมใดๆด้วยเช่นกัน ซึ่งสมบัติต่างๆที่เราจะศึกษานั้นจะมีทั้งพื้นที่และความยาวรอบรูป และเราก็สามารถเขียนสมบัติดังกล่าวมาในรูปของความสัมพันธ์ทั่วไปใดๆได้